Tổng hợp điệu nhảy 'cót két' của Lee Kwang Soo trong Running Man - Kwang Soo Dances on Running Man