Hôm nay sang nước ngoài gặp cảnh này, người nước ngoài họ thoải mái thật