Choáng nặng với cảnh nóng quá bạo liệt của Việt Anh với Thanh Bi, dùng toàn từ kích thích nghe nóng hết người