Phóng viên hy sinh thân mình xin vào làm việc tại ổ thác loạn Dmax quay lại được cảnh trần truồng kinh dị