Cứ thế này thì bảo sao fan trung thành với Mỹ Tâm tận gần 20 năm