Bố mẹ ngất tại chỗ khi xem camera con bị ô tô cán nát người, hàng chục người bước qua người con đang giãy